Alfuzosin - Teva
ģenēriskās zāles
GMP
Ražotājs. : France | Germany | United Kingdom
Kvalitātes kontrole: France | Germany | United Kingdom
Aktīvās vielas nosaukums: United Kingdom
Alfuzosin - Teva 10 mg ilgstošās darbības tabletes

DDD: 7.5

Orange book

Orange Book: A079056
Orange Book TE code: AB
Recording date: 2017-05-03 15:43:18

Farmakokinētiskie rādītāji Tikai reģistrētiem lietotājiem


Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
 • Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
 • Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.
 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 1. Kas ir Alfuzosin-Teva un kādam nolūkam to lieto
 2. Kas Jums jāzina pirms Alfuzosin-Teva lietošanas
 3. Kā lietot Alfuzosin-Teva
 4. Iespējamās blakusparādības
 5. Kā uzglabāt Alfuzosin-Teva
 6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Alfuzosin - Teva un kādam nolūkam tās lieto

Šīs zāles pieder zāļu grupai, ko sauc par alfa blokatoriem.

Tās lieto, lai ārstētu vidēji smagus līdz smagus simptomus, ko izraisa palielināts prostatas dziedzeris, stāvokli, ko sauc par labdabīgu prostatas hiperplāziju. Palielināts prostatas dziedzeris var izraisīt urinācijas problēmas, piemēram, biežāku un apgrūtinātu urināciju.

2. Kas Jums jāzina pirms Alfuzosin - Teva lietošanas

Nelietojiet Alfuzosin - Teva šādos gadījumos

Nelietojiet Alfuzosin-Teva šādos gadījumos

 • Ja Jums ir alerģija  pret alfuzosīnu, citiem hinazolīniem (piemēram, terazosīnu, doksazosīnu) vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.
 • Ja Jums ir stāvoklis, kas izraisa ievērojamu asinsspiediena kritumu pieceļoties stāvus.
 • Ja Jums ir aknu darbības traucējumi.
 • Ja Jūs lietojat citas zāles, kas pieder tā saucamajai alfa 1-blokatoru grupai (piemēram, tamsulosīnu).

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā:

Pirms Alfuzosin-Teva lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

 • ja Jums ir smagi nieru darbības traucējumi;
 • ja Jūs lietojat citas zāles augsta asinsspiediena ārstēšanai. Šajā gadījumā, Jūsu ārsts regulāri pārbaudīs Jums asinsspiedienu, it īpaši terapijas sākumā;
 • ja Jums, pieceļoties stāvus, pēkšņi pazeminās asinsspiediens, kas izpaužas kā reibonis, vājums vai svīšana dažu pirmo stundu laikā pēc Alfuzosin-Teva lietošanas. Ja Jums  pazeminās asinsspiediens, Jums jāapguļas ar uz augšu paceltām kājām un pēdām, līdz šie simptomi izzūd. Parasti šie simptomi ir īslaicīgi un novērojami terapijas sākumā. Parasti nav nepieciešams pārtraukt zāļu lietošanu;
 • ja Jums iepriekš ir bijis ievērojami pazemināts asinsspiediens pēc citu zāļu, kas pieder alfa-blokatoru grupai, lietošanas. Šajā gadījumā, Jūsu ārsts terapiju uzsāks ar zemām alfuzosīna devām un pakāpeniski paaugstinās devas;
 • ja Jums ir akūta sirds mazspēja;
 • ja Jums ir sāpes krūškurvī (stenokardija) un Jūs lietojat nitrātus, jo tas var pastiprināt asinsspiediena pazemināšanās risku. Pārrunājiet ar ārstu, vai terapija ar Alfuzosin-Teva jāturpina vai jāpārtrauc, it īpaši, ja sāpes krūškurvī paasinās vai atkārtojas;
 • ja Jums ir traucēts sirds ritms, tā saucamā QTc intervāla pagarināšanās (garš QT intervāls), vai Jūs lietojat zāles, kas varētu palielināt QT intervāla pagarināšanās risku. Pastāstiet savam ārstam, ja Jums ir šāds stāvoklis vai Jūs lietojat jebkuras citas zāles;
 • ja Jūs esat vecāks par 65 gadiem, jo var būt lielāks risks, ka asinsspiediens pazemināsies (hipotensija) un radīsies ar to saistītas blakusparādības;
 • ja Jums ir paredzēta acs kataraktas operācija (lēcas apduļķošanās), lūdzu, informējiet savu acu ārstu pirms operācijas par to, ka Jūs lietojat vai agrāk esat lietojis Alfuzosin- Teva. Tas nepieciešams tāpēc, ka Alfuzosin-Teva var izraisīt komplikācijas operācijas laikā, kuras var novērst, ja ārsts tam ir sagatavojies.

Citas zāles un Alfuzosin - Teva

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Alfuzosin-Teva un dažas citas zāles var mijiedarboties savā starpā. Šīs zāles ir:

 • citas zāles, kas pieder alfa-blokatoru grupai, Jūs nedrīkstat lietot šādas zāles vienlaicīgi ar Alfuzosin-Teva (skatīt apakšpunktu „Nelietojiet Alfuzosin-Teva šādos gadījumos”);
 • ketokonazols un itrakonazols (zāles sēnīšu infekcijas ārstēšanai) un ritonavīrs (zāles HIV ārstēšanai);
 • dažas antibiotikas (klaritromicīns, eritromicīns);
 • zāles, kuras Jūs saņemat pirms operācijām (vispārējās anestēzijas līdzekļi). Jums var strauji pazemināties asinsspiediens. Ja Jums jāveic operācija, pastāstiet ārstam, ka Jūs lietojat Alfuzosin-Teva.

Alfuzosin - Teva kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Tabletes var lietot kopā ar ēdienu vai neatkarīgi no ēdienreizēm.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Alfuzosin-Teva ir paredzēts vīriešiem.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Alfuzosin-Teva terapijas sākumā iespējams apdullums, reibonis vai vājums. Nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus, kā arī neveiciet bīstamas darbības, līdz Jūs nezināt, kā Jūsu organisms reaģē uz terapiju.

Alfuzosin - Teva satur:

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3. Kā lietot Alfuzosin - Teva

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva

Ieteicamā deva ir 1 ilgstošās darbības tablete vienu reizi dienā.

Pirmā tablete jālieto vakarā pirms gulētiešanas. Tabletes jālieto uzreiz pēc vienas un tās pašas ēdienreizes katru dienu un norijiet tās, uzdzerot pietiekamu daudzumu šķidruma. Tabletes nedrīkst sasmalcināt, sakošļāt vai sadalīt.

Gados vecākiem pacientiem (vecākiem par 65 gadiem) nav nepieciešams pielāgot devu.

Ieteicamā deva pacientiem ar viegliem līdz vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem ir 1 ilgstošās darbības tablete (10 mg alfuzosīna). Pirmā tablete jālieto vakarā pirms gulētiešanas.

Alfuzosin-Teva ilgstošās darbības tabletes nav paredzētas lietošanai bērniem, jo efektivitāte bērniem vecumā no 2 līdz 16 gadiem nav pierādīta.

Ja esat lietojis Alfuzosin - Teva vairāk nekā noteikts

Ja Jūs esat lietojis lielu daudzumu Alfuzosin-Teva, Jūsu asinsspiediens var pēkšņi pazemināties un Jums iespējams reibonis vai pat ģībonis. Ja Jums ir reibonis, apsēdieties vai atgulieties, līdz Jums paliek labāk. Ja simptomi neizzūd, sazinieties ar ārstu, jo pazemināta asinsspiediena ārstēšanai var būt nepieciešama ārstēšanās slimnīcā.

Ja esat aizmirsis lietot Alfuzosin - Teva

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu, jo tas var izraisīt pēkšņu asinsspiediena pazemināšanos, it īpaši, ja Jūs vienlaicīgi lietojat asinsspiedienu pazeminošus līdzekļus. Nākamo tableti lietojiet noteiktajā laikā.

Ja pārtraucat lietot Alfuzosin - Teva

Jūs nedrīkstat pārtraukt vai izbeigt Alfuzosin-Teva lietošanu bez ārsta konsultācijas. Ja Jūs vēlaties izbeigt terapiju vai Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Bieži (var rasties ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem):

 • reibonis/ģībšanas sajūta, galvassāpes;
 • gremošanas traucējumi, piemēram, slikta dūša, sāpes vēderā, sausa mute;
 • vājuma sajūta, savārgums.

Retāk (var rasties ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem):

 • miegainība, ģībonis, reibonis;
 • redzes traucējumi;
 • paātrināta sirdsdarbība, sirdsklauves (sirds sitas ātrāk nekā parasti un tas ir jūtams);
 • pazemināts asinsspiediens pieceļoties stāvus no guļus pozīcijas (it īpaši, lietojot pārāk

lielas devas terapijas sākumā un atsākot terapiju);

 • pietvīkums;
 • iesnas;
 • caureja;
 • ādas reakcijas, piemēram, ādas izsitumi vai nieze;
 • sejas apsārtums, tūska, sāpes krūškurvī.

Ļoti reti (var rasties ne vairāk kā 1 no 10 000 cilvēkiem):

 • paasinātas vai atgriezeniskas sāpes krūškurvī (stenokardija);
 • Kvinkes tūska (sejas, lūpu, mēles un/vai rīkles pietūkums), nātrene.

Nav zināmi (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

 • samazināts balto asins šūnu skaits (neitropēnija), kas var izpausties ar daudz biežākām infekcijām nekā parasti;
 • operācijas laikā „kustīgas varavīksnenes sindroms” (KVS). Ja Jums kataraktas dēļ (lēcas apduļķošanās) ir jāveic acu operācija un Jūs lietojat vai iepriekš esat lietojis alfuzosīnu, operācijas laikā zīlīte var slikti paplašināties un varavīksnene (acs krāsainā, apaļā daļa) var kļūt kustīga. Tas notiek tikai operācijas laikā un acu ārstam ir svarīgi zināt par šo iespējamību, jo tad operācija ir jāveic savādāk (skatīt apakšpunktu „Brīdinājumi un piesardzība lietošanā’’);
 • neregulāra sirdsdarbība (fibrillācija);
 • slikta dūša (vemšana);
 • aknu darbības traucējumi – var būt šādas pazīmes: ādas vai acu baltumu dzelte;
 • traucēta, bieži sāpīga, pastāvīga dzimumlocekļa erekcija, kas nav saistīta ar seksuālo aktivitāti (priapisms).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Alfuzosin - Teva

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes vai blistera pēc „Derīgs līdz” vai „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30ºC.

Blisteri uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Pudelītes (ABPE):

uzglabāšanas laiks pēc pirmās atvēršanas – 1 gads, nepārsniedzot derīguma termiņu, kas norādīts uz kastītes vai blistera pēc „Derīgs līdz” vai „EXP”.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Alfuzosin - Teva satur

 • Aktīvā viela ir alfuzosīna hidrohlorīds. Viena ilgstošās darbības tablete satur 10 mg alfuzosīna hidrohlorīda.
 • Pārējās sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts, hipromeloze (E464), povidons K25 un magnija stearāts.

Alfuzosin - Teva ārējais izskats un iepakojums

Alfuzosin-Teva ir baltas, apaļas ilgstošās darbības tabletes, ar noapaļotām malām, kas iepakotas PVH/PVDH/Alumīnija blisteros pa 10, 28, 30, 50, 90 vai 100 tabletēm vai pudelītēs (ABPE) pa 100 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nīderlande

Ražotāji

Teva Santé

Rue Bellocier

89107 SENS

Francija

vai

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Str. 3

89143 Blaubeuren

Vācija

vai

TEVA UK Ltd.

Brampton Road, Hampden Park

Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG

Lielbritānija

Šīs zāles Eiropas ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Grieķijā:

Alfuzosin/Teva 10 mg SR, δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης

Igaunijā:

ALFUZOSIN-TEVA

Īrijā:

Tevax 10mg Prolonged Release Tablets

Francijā:

ALFUZOSINE TEVA LP 10 mg, comprimé àlibération prolongée

Latvijā:

Alfuzosin-Teva 10 mg ilgstošās darbības tabletes

Lielbritānijā:

Fuzatal XL 10mg prolonged release tablets

Lietuvā:

Alfuzosin-Teva 10 mg pailginto atpalaidavimo tabletés

Portugālē:

Alfuzosina Teva 10 mg comprimido de libertação prolongada

Spānijā:

Alfuzosina Teva 10 mg comprimidos de liberación prolongada EFG

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

02/2016